Skip to main content
Załóż fotowoltaikę, odbierz klimatyzację za 1 zł

Załóż fotowoltaikę, odbierz klimatyzację za 1 zł

Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej promocji, w której do instalacji fotowoltaicznej o mocy od 4 do 10 kWp dajemy markową klimatyzację za 1 zł.

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ SUN CREW SP. Z O.O. W BRODNICY POD NAZWĄ KLIMATYZACJA ZA 1 ZŁ PRZY ZAKUPIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

§1 Postanowienia ogólne

1. Definicje:

Promocja – promocja pod nazwą “Klimatyzacja za 1 zł przy zakupie instalacji fotowoltaicznej”
Organizator –  Sun Crew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy przy ulicy Mostowej 14/23, 87-300 Brodnica zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 776451
Klient – osoba fizyczna lub prawna, dla której zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna przez Organizatora

2.    Promocja trwa od 01 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. z możliwością jej przedłużenia
3.    Dla uczestnictwa w promocji liczy się data zawarcia umowy

§2 Warunki uczestnictwa w promocji

1.    Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient, który zawrze umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej z firmą Sun Crew Sp. z o.o.
2.    Promocji podlegają instalacje fotowoltaiczne o mocy od 4 kWp do 10 kWp.
3.    Klient- Uczestnik Promocji zobowiązany jest udzielić Organizatorowi wszelkich informacji niezbędnych do weryfikacji możliwości technicznych udziału w promocji.
4.    Promocja umożliwia otrzymanie przez Klienta za cenę 1 zł Klimatyzatora Haier Tundra Plus 3,5 kW z funkcją grzania oraz montażem dla klientów, którzy zakupili u Organizatora instalacje fotowoltaiczną o której mowa w ust. 1
5.    Promocja jest ograniczona czasowo oraz ilościowo. Z Promocji skorzystać można w okresie obowiązywania, tj. 1 lutego 2021 do 31 marca 2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia obowiązywania promocji.
6.    Promocja obejmuje montaż jednostki zewnętrznej i wewnętrznej klimatyzatora wyłącznie na jednej ścianie budynku w odległości nie przekraczającej 5 m. Przewody i rury niezbędne do montażu prowadzone będą na zewnątrz ściany i zamaskowane   przy użyciu koryt i rur osłonowych.
7.    Organizator może wyrazić zgodę na montaż jednostki zewnętrznej i wewnętrznej na różnych ścianach budynków lub/i w odległości przekraczającej 5m, jednakże w takiej sytuacji klient zobowiązany jest ponieść koszty wynikające z usługi przekraczającej zakres promocji.
8.    Klimatyzator będący przedmiotem promocji może być zamontowany w innym budynku niż instalacja fotowoltaiczna o której mowa w ust. 1, z że inny budynek w którym ma być zamontowany nie może być oddalony o więcej niż 15 km od miejsca montażu instalacji fotowoltaicznej lub 50 km od siedziby Organizatora.
9.    Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
10.    Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

§3 Postanowienia końcowe

1.    Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady Promocji.
2.    Klient, który przystępuje do Promocji, akceptuje treść Regulaminu.
3.    Organizator oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4.    Regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2021 r.

 

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.